Semalt hünärmeniniň anti-WannaCry maslahatlary

Birnäçe gün ozal zyýanly programma üpjünçiliginiň käbir bölekleri internete girdi we birnäçe minutyň içinde köp sanly kompýuterlere ýokaşdy. Işewür web sahypalaryndan başlap, Angliýanyň Milli saglyk hyzmatlaryna çenli ähli zady aýyrdylar. WannaCry diýlip atlandyrylýan programma üpjünçiligi, töleg tölegi hökmünde meşhurdyr. Şahsy kompýuteriňize girýän we köp sanly faýla zeper ýetirýän wirusyň bir görnüşidir. Enjamyňyzdaky faýllary şifrleýär we girişiňizi çäklendirýär. Bu zyýanly programma üpjünçiligini döredijiler, töleg töleýänçäňiz kompýuteriňizi gulpladylar. Maglumatlaryňyzy açmazdylar we tölegini birnäçe günüň içinde tölemeli bolarsyňyz.

WannaCry hüjüminiň birinji tapgyry gutaran ýaly, hakerleriň ýakyn hepdelerde bu zyýanly programma üpjünçiligini gaýtadan açmagy ähtimal. Şahsy maglumatlaryňyzy we puluňyzy ogurlamagy maksat edinýärler we zyýanly programma üpjünçiliginden islendik bahadan gaçmaga ýol bermeýärler.

Andrew Dyhan, müşderi üstünlik Semalt elbetde bu programany täze we näme Howpsuz internet Siziň edip biler öňüni almak üçin käbir maslahatlar kesgitleýär.

Giriş näme?

Esasy maglumatlardan başlalyň. “Ransomware” jenaýatyň bir görnüşidir we kompýuter ulgamyňyza ýokaşýar. Seni gulplaýar we birnäçe minudyň içinde faýllary şifrleýär. Hakerler birnäçe dollar tölemegiňizi isleýärler. WannaCry dürli enjamlara hüjüm etmek üçin dürli Microsoft Windows operasiýa ulgamlaryny ulanýar. Ilkinji waka birnäçe hakeriň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň ulgamlaryna zeper ýetirendigini öňe sürendigi habar berildi. Enjamyňyza täsir edilse we töleg tölemekden ýüz öwürseňiz, birnäçe ýyllap şahsy suratlaryňyz, salgyt faýllaryňyz we beýleki maglumatlaryňyz bilen hoşlaşmaly bolarsyňyz.

Nireden gelýär

“Ransomware” iň meşhur we howply kiber jenaýatlaryndan biridir. Hakerler Bitcoin arkaly pul tölemegiňizi isleýärler, ýöne syýasaty soňky döwürde üýtgedi we jenaýatçylary nädip tölenýändiklerine görä yzarlamak üçin ulanyjy üçin amatly boldy. Groupshli toparlary bilelikde adaty antiwirus gurallary ýaly internetde satylýan ýörite programma üpjünçiligini döretmek üçin guruldy. Pidalar şol programmalary satyn alýarlar we gurýarlar. Kompýuter enjamlary hiç wagt ýokaşmaýar.

Hakerler sizi nädip alýarlar

Jenaýatçylar ýa-da hakerler zyýanly programma üpjünçiligi we wirus programma üpjünçiligi arkaly kompýuter ulgamyňyza girýärler. “Ransomware” kompýuterleriňizde birden açylmaýar, ony bir web sahypasyndan göçürip aldyňyz we munuň nähili howplydygyny bilmeýärsiňiz.

Wiruslar we zyýanly programma üpjünçiligi açylan penjire basanyňyzda kompýuter ulgamlaryňyza girýär. Beýleki tarapdan, hakerler enjamlaryňyza girip, size çynlakaý kynçylyk döredýärler. Goşundylaryna ýa-da baglanyşyklaryna basyp bilersiňiz, köplenç size e-poçta arkaly ajaýyp habarlar iberýärler. Hüjüm edenler soňra ýerleşýän ýeriňizi kesgitleýärler we töleg tölemegi mümkin boldugyça ir töleýärler. Birnäçe hepde öň jenaýatçylar Germaniýadaky Doýçe bankynyň ulgamlaryny döwüpdiler. Kiber jenaýatçylary internetde gije-gündiziň dowamynda işjeň hereket edýärler. Şonuň üçin onlaýn söwda etmekden lezzet almak isleseňiz, ibermek üçin DHL we FedEx-den başga zat saýlamaly dälsiňiz.

send email